รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1004611   Seminar in Energy Engineering 1
1004612    Seminar in Energy Engineering 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1004611    Seminar in Energy Engineering 1

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1004601   Fandamentals of Energy Engineering
1004611   Seminar in Energy Engineering 1 
1004613   Advanced Mathematics in Engineering
1004614   Advanced Research Methodology in Energy Engineering
1004615   Energy Conversion Technology and Conservation
1004621   Advanced Solar Energy Engineering