คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการนำ

ประกาศเรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตราลงในราชกิจจานุเบกษา

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์

 

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ ปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้ในหลายมิติและมีทักษะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา มีการบูรณาการโดยใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและสังคม