-  ข้อมูลพื้นฐาน O1 - O6.

-  การประชามสัมพันธ์ O7

-  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8 - O10

-  การดำเนินงาน O11 - O13

-  การปฏิบัติงาน O14

-  การให้บริการ O15 - O18

-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O30

-  นโยบาย No Gift Policy O32 - O33

-  มาตรการเสริมสรเางมาตรฐานทางจริยธรรม O41

-  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน O42 - O43

-  คู่มือปฏิบัติการ เรืื่อง ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No GiftPolicy)

สรุปแบบรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สถิติการให้บริการทดสอบคุณสมบัติของยางกับหน่วยงานภายนอก รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานการประเมินจริยธรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566