รายงานผลการดำเนินของรายวิชา (มคอ.5)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1000321         Manufacturing Processes
1000462         Quality Control

 

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

1002442         Polymer Wastes Management
1002452         Adhesives and Sealants
1002433         Polymer Blends
1002432         Rubber and Polymer Degradation
1002303         Practicum in Rubber and Polymer Engineering

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1002232         Rubber Technology
1002334         Rubber and Polymer Processing
1002463         Special Topics in Rubber and Polymer Engineering
1002442         Polymer Wastes Management
1002361         Rubber and Polymer Products Design
1002335         Rubber and Polymer Engineering
1002233         Rubber Chemicals
1002331         Mechanical and Physical Properties of Rubber and Polymer
1002441         Rubber and Polymer Processing Laboratory
1002202         Rubber Technology Laboratory

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1000222        Thermodynamics and Mechanics of Fluid
1000321        Manufacturing Processes
1000462        Quality Control
1002333        Rubber and Polymer Products
1002421        Mold and Die Design
1002441        Waste Management for Rubber Industry
1002431        Rubber and Polymer Innovation
1002201        Polymer Chemistry Laboratory
1002202        Rubber Technology Laboratory
1002231        Mechanical and physical Properties of Rubber and Polymer
1002301        Rubber and Polymer Processing Laboratory
1002351        Composite Materials
1002401        Rubber and Polymer Engineering Project 1
1000311        Engineering Economics
1002231        Polymer Chemistry