รายงานผลการดำเนินของรายวิชา (มคอ.5)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1004611    Seminar in Energy Engineering 1


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1004601    Fundamentals of Energy Engineering
1004611    Seminar in Energy Engineering 1
1004613    Advanced Mathematics in Engineering
1004651    Energy Conversion Technology and Conservation