อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์​​​​​

 e-mail : suppachai.s@tsu.ac.th 

             ประวัติส่วนตัว

                                                                                                                  

   อาจารย์ ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร                                                                

 e-mail :  weerawut.n@tsu.ac.th                                         

              ประวัติส่วนตัว                                          

         

อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต   

e-mail : kornkanok@tsu.ac.th

              ประวัติส่วนตัว

                                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์                                                           

       e-mail : kritsada.p@tsu.ac.th                                                                 

                ประวัติส่วนตัว               

                

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์   สิงห์สโรทัย   

e-mail : saowanee.s@tsu.ac.th                                         

            ประวัติส่วนตัว