อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์​​​​​​

      e-mail : suppachai.s@tsu.ac.th 

      ประวัติส่วนตัว

 

                                                                                             

                                                                                    อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว                                              อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต       

                                                                                      e-mail : anida@tsu.ac.th                                              e-mail : kornkanok@tsu.ac.th

                                                                                          ประวัติส่วนตัว                                                                        ประวัติส่วนตัว

 

                                                                                                                                                               

                                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์                                             อาจารย์ ดร.เสาวณีย์   สิงห์สโรทัย

                                                                          e-mail : kritsada.p@tsu.ac.th                                                  e-mail : saowanee.s@tsu.ac.th

                                                                                    ประวัติส่วนตัว                                                                                     ประวัติส่วนตัว