อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์​​​​​​

      e-mail : suppachai.s@tsu.ac.th 

      ประวัติส่วนตัว

 

                                                                                                           

                                                                        อาจารย์ ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร                                                             อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต       

                                                                                  e-mail :                                                                                    e-mail : kornkanok@tsu.ac.th

                                                                              ประวัติส่วนตัว                                                                                              ประวัติส่วนตัว

 

                                                                                                                                                             

                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์                                                              อาจารย์ ดร.เสาวณีย์   สิงห์สโรทัย

                                                                  e-mail : kritsada.p@tsu.ac.th                                                              e-mail : saowanee.s@tsu.ac.th

                                                                            ประวัติส่วนตัว                                                                                                  ประวัติส่วนตัว