นางวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก   

                                                                                                                                     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

                                                                                                                                                               

                                                                                   นายชัยยุทธ มณีฉาย                                                                 นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

                                                                                   ตำแหน่ง : นักวิชาการ                                                             ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

                                                                               e-mail : chaiyut@tsu.ac.th                                                 e-mail : suchada_jeab@hotmail.com 

 

                                                                                                                                                                

                                                                             นายกฤศณพันธ์ จันทร์คง                                                                  นางสาวจิดาภา ทองอ่อน                                                                                      

                                                                              ตำแหน่ง : นักวิชาการ                                                                       ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ     

                                                                     e-mail : kritsanapan@tsu.ac.th                                                    e-mail : jjjidapa2540@gmail.com                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

                                                                          นางสาวมาชิดา เลขผล                                                                               นายอดิศร เมรุแก้ว 

                                              ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์                      ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

                                                                 e-mail : Machidamimii@gmail.com                                                            e-mail :  fanadisorn@gmail.com

 

 

                                                                                                   

                                                                  นายณัฐชนน   ศรีสุวรรณ

                                                ตำแหน่ง:  นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

                                                        e-mail:mas.nacthanon@gmail.com