นายชัยยุทธ มณีฉาย

  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

e-mail : chaiyut@tsu.ac.th

                                                                                                                                                                                                         

                              นายกฤศณพันธ์ จันทร์คง                                                                                                                                                       นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

                               ตำแหน่ง : นักวิชาการ                                                                                                                                                             ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงาน

                         e-mail : kritsanapan@tsu.ac.th                                                                                                                                     e-mail : suchada_jeab@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                       

                                 นางสาวจิดาภา ทองอ่อน                                                                                                                                                           นางสาวมาชิดา เลขผล

                                ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                          ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

                          e-mail : jjjidapa2540@gmail.com                                                                                                                                   e-mail : Machidamimii@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                  

                                  นายอดิศร เมรุแก้ว                                                                                                                                                                นายณัฐชนน   ศรีสุวรรณ

      ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                                                                                                     ตำแหน่ง:  นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

             e-mail :  fanadisorn@gmail.com                                                                                                                                                     e-mail:mas.nacthanon@gmail.com