ทำเนียบผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

e-mail : kaew_on@yahoo.com

                                                                                                                                                                                                           

                                        อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ                                                                                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร นิคม

                      ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร                                                                                   ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร

                                e-mail : nares_ch@yahoo.com                                                                                                                           e-mail : ruamporn6798@gmail.com

 

นายชัยยุทธ มณีฉาย 

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

e-mail : chaiyut@tsu.ac.th