ทำเนียบผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

e-mail : kaew_on@yahoo.com

                                                                                                                                                                                       

                                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร นิคม                                                                อาจารย์์.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์

                                                      ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและพัฒนานิสิต             ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

                                                                          e-mail : ruamporn6798@gmail.com                                                               e.mail: