ประกาศกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                                                                  

             แจ้งข้อมูล ร้องเรียน เรื่องทั่วไป                                                                                                                                                                                                   

          แจ้งข้อมูล ร้องเรียน เรื่องการเรียนการสอน 

                                                                                                    แผนผังการจัดการข้อร้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ