แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี 2566-2570

- แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)