คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวอบรม/งานบริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.65 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [Junior] เปิดรับน้องๆ เข้าร่วมโครงการ TSU Engineering Junior Camp #1 (การสร้างระบบอัตโนมัติเบื้องต้น)
 
     
1. ชื่อโครงการ
: TSU Engineering Junior Camp #1 (การสร้างระบบอัตโนมัติเบื้องต้น)

2. หลักการและเหตุผล

การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นที่เปิดในการเชื่อมความต้องการด้านกำลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน ให้เข้ากับการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ หรือ Reskill/Upskill/Newskill ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง โดยมีข้อกำหนดในการพัฒนาหลักสูตร Upskill/Reskill ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรปกติในลักษณะ Modular Curriculum โดยมีขอบเขตของหลักสูตรที่เน้นทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill) ที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) Data Analytics 2) Digital Media 3) Cyber Security 4) Entrepreneurship 5) Advanced Manufacturing และ 6) Tech-enabled Services (Smart Farm และ Street Food Business) ซึ่งโครงการ TSU Engineering Junior Camp #1 (การสร้างระบบอัตโนมัติเบื้องต้น) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 6) Tech-enabled Services (Smart Farm และ Street Food Business) ที่เน้นการทำความเข้าใจในระบบควบคุม เซนเซอร์ และการเขียนโคด (Coding) เพื่อนำไปปรับใช้ในอุปกรณ์ที่ผู้สนใจต้องการเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน เพิ่มความสะดวกสบายในงาน หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบควบคุมอีกด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ผู้สนใจได้รับตอบสนองความต้องการของการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าจะมีการนำสมาร์ทโฟนเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการผลิตในภาคการเกษตรมากขึ้นไปอีกด้วย

3. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นพื้นที่เปิดในการกระจายความรู้/ทักษะที่จำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

          2. เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน ชั้น ม.ปลาย

2. นักศึกษา ระดับ ปวช.

รวมจำนวน 20 คน

5. สถานที่จัดโครงการ

กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

6. ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

7. การสมัครเข้าร่วมโครงการ

น้องๆ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ลิงค์ https://forms.gle/wjYpiT1YrMo54bD88

8. สิ่งที่จะได้รับเมื่อสำเร็จผ่านโครงการ

1. น้องๆ ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมโครงการ

2. น้องๆ ทีม "ผู้ชนะ" จากการประกวด "ออกแบบระบบอัตโนมัติเบื้องต้น" จะได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

9. รายชื่อน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

กำลังดำเนินการ

10. กำหนดการในวันจัดโครงการ