คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวอบรม/งานบริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [Non-Degree] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยียาง
 
     

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ

(TSU Manpower Development Academy; TSU-MA) พ.ศ. 2564

หลักสูตร เทคโนโลยียาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์เป็นอุตสาหกรรมในประเทศที่มีมูลค่าสูงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุพอลิเมอร์ ทั้งพลาสติก ยาง คอมโพสิท เพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ที่สูงส่งผลให้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ขาดแคลน จึงจำเป็นต้องมีการจัดอบรม ส่งเสริม หรือพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์กับบุคลากรทุกช่วงวัย ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Re-skill/Up-skill) และขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          ดังนั้นอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ทางด้านยางและพอลิเมอร์ให้มีความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับชาติได้

วัตถุประสงค์

          1) ผลิตบุคลากรทุกช่วงวัยให้มีความรู้และความชำนาญการทางด้านยางและพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยางในประเทศ รวมถึงสามารถองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทางด้านยางและพอลิเมอร์

          2) ผลิตบุคลากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะด้านการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

          1) บุคลากรทุกช่วงวัยที่สนใจทางด้านยางและพอลิเมอร์

          2) บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านยางและพอลิเมอร์ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม (Re-skill/Up-skill)

          3) นักเรียน นิสิต นักศึกษา

เนื้อหาวิชา

โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การสังเคราะห์ยาง สารเคมียาง การออกสูตรยาง การผสม การทำให้ยางคงรูป กระบวนการขึ้นรูปยางและน้ำยาง การทดสอบยางและน้ำยาง และการเลือกชนิดยางกับการใช้งาน

วิธีการจัดการฝึกอบรมของหลักสูตร

การอบรม รูปแบบออนไลน์ (Online)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2565 (สัปดาห์) สัปดาห์ละ ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง
          เรียน
ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

วิทยากร

1. อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว

2. ผศ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์

3. อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต

4. อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย

5. อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์

6. อาจารย์ ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร

7. นางสาวมาชิดา เลขผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรู้และทักษะทางด้านยางและพอลิเมอร์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

2. ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทางด้านยางและพอลิเมอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก

สิ่งที่จะได้รับหลังจบโครงการฯ

ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรอง เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ
           1. วัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)
           2. วัดความรู้หลังเรียน (Post-test)
           3. เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตร

·      ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 499 บาท

·      โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี............................... ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม

จำนวนรับ

รุ่นละ 50 คน

สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมาชิดา เลขผล

ผู้ประสานงานสาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทร. 074-609600 ต่อ 3607 หรือ 084-4542781 

(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 16.30 น.)

สมัครออนไลน์ >>> คลิ๊ก