คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 1 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการประชุมเครือข่ายผู้บริหาร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.พัทลุง (TSU ENGINEERING Open House)
 
     

โครงการประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุง

(TSU ENGINEERING Open House)

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุง ภายใต้ชื่องาน “TSU ENGINEERING Open House” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ จำนวน 37 คน