คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
     

โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในหัวข้อธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้จัดโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับกิจกรรมในวันนี้บรรยายโดย นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม 1 สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting