คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 10 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตใหม่โครงการ ทุนเกียร์ปาริชาต 2565 (TCAS65 รอบที่ 1.1)
 
     

รายละเอียดโครงการ คลิ๊ก
สมัครผ่านระบบออนไลน์ Click!!

 
  • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาชั้น ม. 6 ที่เน้นการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
           - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 (รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต)
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (รวมกันไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75

  • จำนวนรับ
1. วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ 5 คน
2. วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ 5 คน

  • ช่องทางการสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ข้างต้นเท่านั้น

  • ช่องทางการจ่ายค่าสมัคร
1. โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
2. โอนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ

  • ช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ
1. วันรับสมัคร
     วันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

2. คณะฯ ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ engineering.tsu.ac.th
     วันที่ 12 มกราคม 2565

3. สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
     วันที่ 14 มกราคม 2565
         - เปิดลงทะเบียน เวลา 8.30 - 10.00 น.
         - สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.30 - 12.00 น.

4. คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ engineering.tsu.ac.th
     วันที่ 17 มกราคม 2565

3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

4. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

6. ผู้ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com
     รอบที่ 1 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
     รอบที่ 2 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

8. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
โดยปริ้นใบชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2565

9. รอเจอกันตอนเปิดเทอม...