คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง
 
     
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง" จังหวัดพัทลุง
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับ อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ได้ร่วมกันผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน และเครื่องกำจัดเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิววัตถุสำหรับโรงพยาบาลสนาม เพื่อทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง" ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19