คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน โดย อ.ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์
 
          อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน 
สำหรับใช้งานในศูนย์พักคอย (Community isolation) เพื่อใช้ในการทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การอบฆ่าเชื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือ สิ่งของที่นำมาฝาก เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

     โอโซน (O3) เป็นการแตกตัวจากออกซิเจน (O2) ในอากาศ ซึ่งสามารถสร้างได้ โดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้าแรงสูง (Corona discharge) โอโซนสามารถใช้ในการกำจัดเชื้อได้ โดยมีการรายงานจากบทความทางวิชาการในฐานข้อมูลของ Science direct ซึ่งได้ตีพิมพ์อย่างแพร่หลายโดยแสดงประสิทธิภาพการต้านเชื้อ SAR-COV-2

     ด้วยความที่โอโซนอยู่ในสถานะก๊าซ จึงสามารถกำจัดเชื้อได้ในบริเวณที่แสง UVc เข้าไม่ถึง และด้วยความที่โอโซนเป็นก๊าซที่มีความเสถียรต่ำ จึงสามารถสลายตัวได้ในเวลาอันสั้น จึงสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือก ในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึง SAR-COV-2

     แต่ทั้งนี้โอโซนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นกัน ดังนั้นอุปกรณ์กำจัดเชื้อในบริเวณปิดเป็นการนำแนวคิดการสร้างโอโซนนำมาใช้ประยุกต์กับพัดลมที่มีใช้อยู่ทั่วไป อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถสั่งการโดยใช้เครื่องควบคุมระยะไกล (Remote control) และสามารถตั้งเวลา เพื่อความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย เนื่องจากโอโซนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเวลาใช้งานจึงห้ามมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นๆ

     ท่านใดที่สนใจ อยากขอทราบรายละเอียดการทำหรือ หน่วยงานใดต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน สามารถติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 065-0428445 หรืออาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ โทร. 086-6896156

     ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณทีมงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย...