คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.64 ถึงวันที่ 23 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว" ประธานหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ผู้ได้รับรางวัลระดับ "ดี" จากผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "สมบัติของยางผสม NR/NBR ที่ใช้ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เป็นสารเพิ่มความกันได้เพื่อใช้ผลิตยางโอริงสำหรับเครื่องปั่นแยกน้ำยางข้น" ภาคบรรยาย Session 4 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา...