ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ม.ค.64 ถึงวันที่ 12 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
     

             ตามที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสถานภาพ สถานะการเรียน และค่าใช้จ่ายของบุตรหลานผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และให้สอดคล้องกับการบริการการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand 4.0) โดยยกเลิกการส่งจดหมายแจ้งผลการเรียนของนิสิตถึงผู้ปกครองตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และให้ใช้ระบบออนไลน์แทน

                ในการนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสตและบริการการศึกษา จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนงานวิชาการ หน่วยงาน และอาจารย์ผู้สอน แจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตในสังกัดทราบ และกรณีนิสิตเข้าใหม่สามารถแจ้งได้ในวันปฐมนิเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองได้ที่ เว็บไซต์ https://www.tsu.ac.th เลือกเมนู นิสิต/การศึกษา > นิสิตปัจจุบัน > ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง (ดูรายละเอียดตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้)


                 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง


                
https://mis.reg.tsu.ac.th/parents/login.jsp