ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ค.63 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
     

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2563
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

……………………..

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแจ้งข้อมูลการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        จำนวนรับ
           - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 คน
           - วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25 ค

        คุณสมบัติ
           1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ
มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
           2. 
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

        เอกสารการสมัคร
           1. ไฟล์ .pdf 
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ทั้งหน้า-หลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           2. 
ไฟล์ .pdf สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        การรับสมัคร
            1. ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ 
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp
            2. ส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมลล์ของคณะฯ ที่ eng.tsu60@gmail.com หรือไอดีไลน์ 065-042-8445

        การดำเนินการรับสมัคร

การดำเนินงาน ระยะเวลา
 สมัครผ่านระบบออนไลน์  9-17 มิถุนายน 2563
 ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา  9-18 มิถุนายน 2563
 ส่งตรงหลักฐานสมัครไปยังคณะตามอีเมลล์ที่แจ้งไว้ข้างต้น  9-18 มิถุนายน 2563
 คณะพิจารณาคัดเลือก  20-22 มิถุนายน 2563
 คณะส่งผลการพิจารณาคัดเลือกไปยังภารกิจรับนิสิตของมหาวิทยาลัย  23 มิถุนายน 2563
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์  24 มิถุนายน 2563
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ในระบบออนไลน์  24-30 มิถุนายน 2563
***หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือ คุณเต้ย (นักวิชาการ) 084-5392209***


สล็อต