ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU 2020
 
     

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2563

……………………..

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (พิเศษ) ในโครงการ "Young Smart TSU 2020" โดยเปิดรับในหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

จำนวนรับ
       - หลักสูตร 
วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ 20 คน
       - หลักสูตร วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
       2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       3. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
       1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
       2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

การสมัคร

       1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยเตรียมเอกสารดังนี้

           - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบเล่ม หรือรูปแบบไฟล์ .pdf โดยส่งผ่านทางไลน์ของคณะฯ ID: engtsu หรือ 0650428445
           - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
           - ค่าสมัคร จำนวน 370 บาท

       2. สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่  โดยก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
           - ไฟล์ .pdf ของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งเล่มเป็นไฟล์
           - ไฟล์ .pdf ของสำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
           - ไฟล์ .pdf ของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
           - ไฟล์ .pdf หรือ .jpg ของสำเนาการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 370 บาท (โอนเงินเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อ ภารกิจรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 986-5-80062-4) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง

การดำเนินงานโครงการ


***หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือ คุณเต้ย (นักวิชาการ) 084-5392209***


สูตรบาคาร่า