ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.62 ถึงวันที่ 9 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 2/62
 
     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2562

……………………..

รายละเอียดโครงการ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

บาคาร่า