ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [TCAS รอบที่ 2] ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2562

……………………..

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (พิเศษ) ในโครงการ Young Smart TSU โดยเปิดรับในหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ และมีรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

จำนวนรับ
       - หลักสูตร 
วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ 30 คน
       - หลักสูตร วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
       2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       3. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
       1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
       2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

เอกสารการสมัคร
       1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
       2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งเล่มเป็นไฟล์ .pdf มาทางไลน์ของคณะฯ (engtsu หรือ 065-0428445)
       3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
       4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
       5. สำเนาการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 370 บาท (โอนเงินเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อ ภารกิจรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 986-5-80062-4) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
       6. อื่นๆ
       ***เอกสารการสมัครให้ส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210"

การสมัคร

       1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
       2. สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินการสมัครต่อไป

การดำเนินงานโครงการ


เครดิตฟรี