ภาพกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนปากพนังและโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

   13 ก.ย. 65   /  82