รับสมัครนิสิต TCAS 1 โครงการ Young Smart TSU 2024

   8 ก.ย. 65  /   131

โครงการ Young Smart TSU 2024

หลักฐานการรับสมัคร 

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน 1 ฉบับ

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (370 บาท ) 1 ฉบับ

            -  การชำระเงินค่าสมัคร  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ม.ทักษิณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  เลขที่บัญชี 425-076311-9

 

ขั้นตอนการสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง 

 

 2. สมัครผ่านช่องทางส่งเอกสารทางไปรษณีย์    ที่อยู๋ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

            - การเลือกช่องทางที่ 2   ดาวโหลดใบสมัคร