โครงงาน/งานวิจัย นิสิตหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

ผลงงานเรื่อง : การศึกษาบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้จากแป้งมันสาปะหลังผสมเส้นใยธรรมชาติจากฟางข้าว

ผงงานเรื่อง : ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อค่าความหนืดมูนี่ของยางมาสเตอร์แบทซ์สำหรับผลิตท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง

ผลงานเรื่อง : อิทธพลของชนิดและปริมาณของเขม่าดำที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของบล็อคยางปูพื้น

ผลงานเรื่อง : ศึกษาสาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดปัญหาในยางคอมพาวด์

ผงงานเรื่อง : ฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากข้าวสังข์หยด

ผลงานเรื่อง : การศึกษาสมบัติของจีโอพอลิเมอร์จากเศษอิฐแดงเหลือทิ้งและขี้เถ้าไม้ไผ่

 

                                                                        รายงานสหกิจศึกษา  นิสิตหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จากัด