คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิศวกรรมพลังงาน (บัณฑิตศึกษา)
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ปริญญาตรี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)
 
วิศวกรรมพลังงาน (บัณฑิตศึกษา) กลับหน้าหลัก