คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิศวกรรมพลังงาน (บัณฑิตศึกษา)
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ปริญญาตรี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)
 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี) กลับหน้าหลัก