คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูล ITA - 2565
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลับหน้าหลัก

รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานแผน-ผล ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

รายงานแผน-ผล ไตรมาส 2
(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

รายงานแผน-ผล ไตรมาส 3
(1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565)

รายงานแผน-ผล ไตรมาส 4
(1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565)