คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูล ITA - 2565
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ข้อมูล ITA - 2565 กลับหน้าหลัก


ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8-O9)

การดำเนินงาน (O10-O12)

การปฏิบัติการ (O13)

การให้บริการ (O14-O17)


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32-O33)

การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)

มาตรการป้องกันการทุจริต (O42-O43)

รายงานการป้องกันและปราบปรามทุจริตรอบ 6 เดือน

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1

รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์