ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ในโครงการ Young Smart TSU 2021 รอบที่ 2
 
     

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา

โครงการ Young Smart TSU 2021 วิทยาเขตพัทลุง

……………………..

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ในโครงการ YOUNG SMART TSU 2021 (ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนรับ
       - หลักสูตร 
วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ 15 คน
       - หลักสูตร วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
       2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (กรณี กำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
       3. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง "ทำไมเลือกเรียนวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
       1. 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
       2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การสมัคร

       1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยเตรียมเอกสารดังนี้
           - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบเล่ม หรือรูปแบบไฟล์ .pdf โดยส่งผ่านทางไลน์ของคณะฯ ID: 0650428445 หรืออีเมลล์ eng.tsu60@gmail.com
           - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
           - ค่าสมัคร จำนวน 370 บาท

       2. สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่  โดยก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
           - ไฟล์ .pdf ของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
           - ไฟล์ .pdf ของสำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
           - ไฟล์ .pdf ของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
           - ไฟล์ .pdf หรือ .jpg ของสำเนาการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 370 บาท (โอนเงินเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่ 425-076-311-9)

การดำเนินงานโครงการ


รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
       ไฟล์ .pdf (  Download...  )
       ลิงค์สำหรับทำพอร์ตออนไลน์ คลิ๊ก!!!


 
***หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือพี่เต้ย (นักวิชาการ) โทร. 084-5392209***
คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี